شمارهٔ ۱۵

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

یک روز به صلح کارسازی میکن
یک روز به جنگ سرفرازی میکن
چون از پس پرده سر بدادی ما را
در پردهٔ نشین و پرده بازی میکن