شمارهٔ ۱۳

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

سرگشتهٔ روز و شبم آنجا که منم
دلسوخته، جان بر لبم آنجا که منم
تو فارغی آنجا که تویی از من و من
تا آمدهام میطپم آنجا که منم