شمارهٔ ۲۳

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

ذرات جهان در اشتیاقند همه
اجزای فلک به عشق طاقند همه
از هر چه که هست و هرکه خواهی گوباش
امید ببر، که در فراقند همه