شمارهٔ ۲۲

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

گر گنج به تو رسید پنهان میدار
ور نه بنشین مصیبت جان میدار
گر شادی وصل او به تو مینرسد
باری رسدت ماتم هجران، میدار