شمارهٔ ۵۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و پنجم: در معانیی که تعلق به گل دارد

گل بین که به صد غنج و به صدناز رسید
وز غنچهٔ سرکش به صد اعزاز رسید
رازی که صبا به گوش گل درمیگفت
امروز به بلبل آن همه باز رسید