شمارهٔ ۵۶

عطار / مختارنامه / باب چهل و پنجم: در معانیی که تعلق به گل دارد

تا پرده ز روی گلِ تر باز افتاد
بلبل با گل همدم و همراز افتاد
ناآمده گویی به سرانجام رسید
زین شیوه که کار غنچه آغاز افتاد