شمارهٔ ۱۰۴

بت پرستی گرفته ایم همه
این جهان چون بتست و ما شمنیم