شمارهٔ ۱۰۳

سرو بودیم چندگاه بلند
کوژ گشتیم و چون درونه شدیم