شمارهٔ ۱۰۵

کنه را در چراغ کرد سبک
پس درو کرد اندکی روغن