بیت

پروین اعتصامی / دیوان اشعار / مثنویات، تمثیلات و مقطعات

سزای رنجبر گلشن امید، بس است
بدامن چمنی، گلبنی نشانیدن