بیت

پروین اعتصامی / دیوان اشعار / مثنویات، تمثیلات و مقطعات

برهنمائی چشم، این ره خطا رفتم
گناه دیدهٔ من بود، این خطاکاری