ابیات پراکنده

پروین اعتصامی / دیوان اشعار / مثنویات، تمثیلات و مقطعات

خیال کژ به کار کژ گواهی است
سیاهی هر کجا باشد، سیاهی است
به از پرهیزکاری، زیوری نیست
چو اشک دردمندان، گوهری نیست
مپوش آئینه کس را به زنگار
دل آئینه است، از زنگش نگهدار