بیت

پروین اعتصامی / دیوان اشعار / مثنویات، تمثیلات و مقطعات

دور جهان، خونی خونخوارهاست
محکمهٔ نیک و بد کارهاست