رباعی شمارهٔ ۱۵۴

مستم به خرابات، ولی از می نه
نقلم همه نقل است و حریفم شئ نه
در گوشۀ خلوتم نشان پی نه
اشیاء همه در من و من در وی نه