رباعی شمارهٔ ۱۵۳

ای لطف تو در کمال بالای همه
وی ذات تو از علوم دانای همه
بینی بد و نیک و همه پیدا و نهان
چون دیدۀ صنع توست بینای همه