تک‌بیت شمارهٔ ۴۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دست از جهان بشوی که اطفال حادثات
افشانده‌اند میوهٔ این شاخ پست را