تک‌بیت شمارهٔ ۳۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

طالعی کو، که گشایم در گلزار ترا؟
مغرب بوسه کنم مشرق گفتار ترا