رباعی شمارهٔ ۶۲

مردان رهت واقف اسرار تواند
باقی همه سرگشتۀ پرگار تواند
هفتاد و دو ملت همه در کار تواند
تو با همه و همه طلبکار تو اند