رباعی شمارهٔ ۶۳

آنان که ز معبود خبر یافته اند
از جملۀ کائنات سر تافته اند
دریوزه همی کنم ز مردان نظری
مردان همه از قرب نظر یافته اند