رباعی شمارهٔ ۴۱۸

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

تا کی ز غم جهان امانی خواهی
تا کی به مراد خود جهانی خواهی
چون در خور خویشتن تمنا نکنی
زین مسجد و زان میکده نانی خواهی