رباعی شمارهٔ ۴۱۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

از خلق ز راه تیز گوشی نرهی
وز خود ز سر سخن‌فروشی نرهی
زین هر دو بدین دو گر بکوشی نرهی
از خلق و ز خود جز به خموشی نرهی