رباعی شمارهٔ ۱۵۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

از فقر نشان نگر که در عود آمد
بر تن هنرش سیاهی دود آمد
بگداختنش نگر چه مقصود آمد
بودش همه از برای نابود آمد