رباعی شمارهٔ ۱۴۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

بالای بتان چاکر بالای تو شد
سرهای سران در سر سودای تو شد
دلها همه نقش‌بند زیبای تو شد
جهانها همه دفتر سخنهای تو شد