رباعی شمارهٔ ۱۵۱

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

در هجر توام قوت یک آه نماند
قوت دل من جز غمت ای ماه نماند
زین خیره سری که عشق مه رویانست
اندر ره عاشقی دو همراه نماند