شمارهٔ ۳۹۱

به پرگار از توکل شد چنان برگ و نوای من
که از خود آب چون دندان برآرد آسیای من