شمارهٔ ۳۹۲

تا سر خود به گریبان نتوانی بردن
گوی توفیق ز میدان نتوانی بردن