شمارهٔ ۳۹۰

ندارد حاجت تکرار گفتار تمام من
که پیش از گوش در دل نقش می بندد کلام من