شمارهٔ ۹

عطار / مختارنامه / باب پنجم: در بیان توحید به زبان تفرید

آن چیز کزو عالم و آدم بینم
در هجده هزار عالم آن کم بینم
میپنداری که تو تویی نی تو تویی
برخیز ز راه تات محرم بینم