رباعی شمارهٔ ۱۶۳

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی
از دولت آن زلف چو سنبل شنوی
چون نغمهٔ بلبل ز پی گل شنوی
گل گفته بود هر چه ز بلبل شنوی