شمارهٔ ۱۸

عطار / مختارنامه / باب نوزدهم: در ترک تفرقه گفتن و جمعیت جستن

هر لحظه هزار مشکلم پیوسته است
هیچ است ز هرچه حاصلم پیوسته است
میباز برد مرا ز یک یک پیوند
این درد که در جان و دلم پیوسته است