شمارهٔ ۱۹

عطار / مختارنامه / باب نوزدهم: در ترک تفرقه گفتن و جمعیت جستن

نابرده می عشق، قرارت ای دل
چندین چه گرفتهست خمارت ای دل
گر میخواهی که جانت در پرده شود
پیوند بریدن است کارت ای دل