شمارهٔ ۱۷

عطار / مختارنامه / باب نوزدهم: در ترک تفرقه گفتن و جمعیت جستن

شایستهٔ آن کمال مینتوان شد
مستطمع هر محال مینتوان شد
گر هر دو جهان کرامت ما گیرد
گو گیر که در جوال مینتوان شد