رباعی شمارهٔ ۱۰۳

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای دوست، بیا، که با تو باقی دارم
با هجر تو چند وثاقی دارم؟
در من نظری کن، که مگر باز رهم
زین درد که از درد عراقی دارم