رباعی شمارهٔ ۱۰۲

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

امشب نظری بروی ساقی دارم
وز نوش لبش حیات باقی دارم
جانا، سخن وداع در باقی کن
کین باقی عمر با تو باقی دارم