رباعی شمارهٔ ۱۰۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در سر هوس شراب و ساقی دارم
تا جام جهان نمای باقی دارم
گر بر در میخانه روم، شاید، از انک
با دوست امید هم وثاقی دارم