شمارهٔ ۱۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

از بس که دلم بسوخت زین کاردرشت
روزی صد ره به دست خود خود را کشت
جامی دو، می مغانه خواه از زردشت
تا باز کنم قبای آدم از پشت