شمارهٔ ۱۶

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

زین دَرد که جز غصهٔ جان میندهد
جز دُردِ قلندری امان میندهد
آن آه به صدق کز قلندر خیزد
در صومعه هیچ کس نشان میندهد