شمارهٔ ۱۴

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

تا چند ز زاهد ریائی آخر
دُردی درکش که مردِ مائی آخر
ما را جگر از زهد ریائی خون شد
ای رندِ‌قلندری کجائی آخر