رباعی شمارهٔ ۱۹

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

هرگز بت من روی به کس ننموده است
این گفت و مگوی مردمان بیهوده است
آن کس که تو را به راستی بستوده است
او نیز حکایت از کسی بشنوده است