رباعی شمارهٔ ۲۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

معشوقه و عشق عاشقان یک نفس است
رو هم نفسی جو، که جهان یک نفس است
با هم نفسی گر نفسی بنشینی
مجموع حیات عمر آن یک نفس است