تک‌بیت شمارهٔ ۷۰۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

شعار حسن تمکین، شیوه عشق است بیتابی
به پایان تا رسد یک شمع، صد پروانه می‌سوزد