تک‌بیت شمارهٔ ۷۰۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دل بیدار ازین صومعه‌داران مطلب
کاین چراغی است که در دیر مغان می‌سوزد