تک‌بیت شمارهٔ ۷۰۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ای که چون غنچه به شیرازهٔ خود می‌بالی
باش تا سلسله جنبان خزان برخیزد