تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۹۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تهی شود به لبم نارسیده رطل گران
ز بس که ریشه دوانده است رعشه در دستم