تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۹۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چه با من می‌تواند شورش روز جزا کردن؟
که از دل سالها دامان محشر بود در دستم