تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۹۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

جدا چو دست سبو از سرم نمی‌گردد
ز بس به فکر تو مانده است زیر سر دستم