به رنگی شو که رنگی بر نتابد
سواد الوجه فی الدارین این است