به پنجشنبه مراد خویش می خواه
ز هر بابی که خواهی از که و مه