به سایه روی منه رو به آفتاب آور
به آفتاب نشین و ز نور او بر خور