رباعی شمارهٔ ۹۵

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

زر در قدمت ریزم و حیفم ناید
تر در قدمت ریزم و حیفم ناید
گر دل طلبی، خون کنم و از ره چشم
سر در قدمت ریزم و حیفم ناید